หน้าแรก >> ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา 

โรงเรียนธรรมราชศึกษา  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เลขที่  2 ถนนสามล้าน  ตำบลพระสิงห์  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ก่อตั้งขึ้นโดย  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  (ฟู  อตฺสิวมหาเถระ)  ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่  พระธรรมราชานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เมื่อปี  พ.ศ.2503  โดยใช้ทุนทรัพย์ที่พระเดชพระคุณขายที่ดินที่เป็นมรดก จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสมทบอีก 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยเจตนารมณ์จากลิขิตของพระคุณท่าน ในสมุดหมายเหตุเล่มที่ 1 ของโรงเรียนธรรมราชศึกษาว่า ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าอาวาสและเจ้าคณะผู้บริหารคณะสงฆ์ภาคนี้ พิจารณาเห็นว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวง เป็นวัดประจำจังหวัดมีเนื้อที่กว้างขวางมีการศึกษานักธรรม บาลี และโรงเรียนบาลีมัธยมอยู่ ถ้ามีการศึกษาของเด็กเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่งก็จะเป็นการดี เป็นการช่วยเหลือราชการในการจัดการศึกษาและสงเคราะห์เด็กให้มีที่เรียนสะดวกขึ้น เพื่อจะได้อบรมเด็กให้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม ยึดมั่นในศาสนา  และอีกตอนหนึ่งความว่า  พระภิกษุสามเณรเป็นผู้สอนคนต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมจึงจะสอนชาวบ้านได้  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่  5 มีนาคม  2515 โดยมีจุดยืนที่ตั้งไว้คือ ให้ศิษย์ยานุศิษย์ ตลอดจนผู้บริหาร  ครู  อาจารย์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา และอดีตผู้รับใบอนุญาตองค์ที่  2  คือพระธรรมสิทธาจารย์ (หนู  ถาวโร)

          ปัจจุบันพระราชสิงหวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่  ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้สำนึกในเมตตาขององค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน  จึงได้ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจทุกอย่าง เพื่อสืบทอดเจนตารมย์อันยิ่งใหญ่  อันจักเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติสืบต่อไ

 
เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน

ปี พ.. 2503 - เปิดเรียน วันที่  17  พฤษภาคม  มีนักเรียน  129  คน
ปี พ.. 2508 -ได้รวมโรงเรียนบาลีมัธยมเข้ากับโรงเรียนธรรมราชศึกษาเพราะมติของมหาเถรสมาคมให้ ยกเลิกโรงเรียนบาลีมัธยมทั่วประเทศ
ปี พ
.. 2501- กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
ปี พ.. 2520 -ได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.. 2521 -ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทดลองพัฒนาโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพื่อการกุศลซึ่งเป็นหนึ่งใน 11 โรงเรียนทั่วประเทศ มีจุดเด่นที่มุ่งเน้นด้านจริยศึกษาศึกษาการงานอาชีพและ วิชาการตามหลักสูตรใหม่ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ มากมายมีแนวปฏิบัติงานเป็นของตนเอง
ปี พ.. 2533 -ฉลองครบรอบ 30 ปี มีศิษย์เก่า ศรัทธาประชาชน จำนวนมาก ให้ความร่วมมือและอุปถัมภ์เป็นอย่างดียิ่ง เป็นนิมิตหมายที่จะพัฒนาโรงเรียนในทิศทางที่ดีต่อไป
ปี พ.. 2542 -ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนสีขาว จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.. 2543 -ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
                     -ฉลองครบรอบ 40 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อตฺตสิวมหาเถร) มีอายุ 100 ปี
ปี พ.. 2544 -ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ปี พ.. 2545 -ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยระดับเขตการศึกษา
ปี พ.. 2546 -เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด
ปี พ
.. 2550 -ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
ปี พ.. 2550 -ได้รับรางวัลโรงเรียนเหรียญทองในโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ปี พ.. 2551 -ได้รับโล่ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาบริจาคโลหิต  65 ยูนิต
ปี พ.. 2551 -ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาผลิต นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ 17 คน
ปี พ.. 2551 -ได้รับโล่ชนะเลิศ   การประกวดแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.. 2553 -ได้รับเกียรติบัตรสำนักพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ตามมาตรฐานของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปี พ.. 2553 -ได้รับเกียรติบัตรสำนักพุทธศาสนา ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม อันมั่นคง
ปี พ.. 2553 -ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การประกวดแห่เทียนพรรษาเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.. 2553 -ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นแก่ นักเรียน
ปี พ.. 2553 -ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์  คณะวิศวกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
ปี พ.. 2553 -ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนโครงการจิตอาสาพัฒนาเชียงใหม่เขต พื้นที่ การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.. 2553 -ศูนย์เผยแผ่ธรรม  จังหวัดเชียงใหม่  มอบโล่รางวัลชมเชย กรรมการสวดมนต์หมู่แบบล้านนา งานวิสาขบูชา
ปี พ.. 2553 -สช. มอบโล่ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร
ปี พ.. 2553 -ได้รับโล่ชนะเลิศอันดับที่ 2  แข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะงานวันกตัญญูบูชาคุณวัดเจดีย์หลวง
ปี พ.. 2553 -ได้รับเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมคณะทูตกู้วิกฤตโลกร้อน สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 กระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.. 2553 -ได้รับเกียรติบัตร ได้ส่งเสริมสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคน To Be Number One


จำนวนผู้อ่าน 423 คน โพสเมื่อ 2012-09-29 09:05:38