หน้าแรก >> ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 
ประวัติความเป็นมา  
         โรงเรียนธรรมราชศึกษา  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เลขที่  2 ถนนสามล้าน  ตำบลพระสิงห์  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
ได้ก่อตั้งขึ้นโดย  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  (ฟู  อตฺสิวมหาเถระ)  ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่  “พระธรรมราชานุวัตร” 
เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมื่อปี  พ.ศ.2503 โดยใช้ทุนทรัพย์ที่พระเดชพระคุณขายที่ดินที่เป็นมรดก จำนวน 250,000 บาท
และได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสมทบอีก 420,000 บาท โดยเจตนารมณ์จากลิขิตของพระคุณท่าน ในสมุดหมายเหตุเล่มที่ 1
ของโรงเรียนธรรมราชศึกษาว่า “ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าอาวาสและเจ้าคณะผู้บริหารคณะสงฆ์ภาคนี้ พิจารณาเห็นว่า
วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวง เป็นวัดประจำจังหวัดมีเนื้อที่กว้างขวางมีการศึกษานักธรรม – บาลี และโรงเรียนบาลีมัธยมอยู่
ถ้ามีการศึกษาของเด็กเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่งก็จะเป็นการดี เป็นการช่วยเหลือราชการในการจัดการศึกษาและสงเคราะห์เด็กให้มีที่เรียนสะดวกขึ้น
เพื่อจะได้อบรมเด็กให้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม ยึดมั่นในศาสนา”  และอีกตอนหนึ่งความว่า 
“พระภิกษุสามเณรเป็นผู้สอนคนต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมจึงจะสอนชาวบ้านได้” 
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่  5 มีนาคม  2515 โดยมีจุดยืนที่ตั้งไว้คือ ให้ศิษย์ยานุศิษย์ ตลอดจนผู้บริหาร  ครู  อาจารย์
โรงเรียนธรรมราชศึกษา และอดีตผู้รับใบอนุญาตองค์ที่  2  คือพระธรรมสิทธาจารย์ (หนู  ถาวโร)
      ปัจจุบันพระเทพสิงหวราจารย์,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการโรงเรียนธรรมราชศึกษาได้สำนึกในเมตตาขององค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน  จึงได้ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจทุกอย่าง
เพื่อสืบทอดเจนตารมย์อันยิ่งใหญ่ อันจักเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติสืบต่อไป
 

จำนวนผู้อ่าน 73 คน โพสเมื่อ 2021-01-25 16:03:33