หน้าแรก >> ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

คำขวัญของโรงเรียน
ขยันเรียน เพียรทำดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

มีองค์ประกอบคือ พระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนราชรถ เทียมด้วยพระยาราชสีห์ มีอักษร สุ จิ ปุ ลิ

ธงประจำโรงเรียน คือ สีน้ำตาล และสีเหลือง
 

 

ปณิธานในการจัดการศึกษา

โรงเรียนธรรมราชศึกษา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งพระพุทธศาสนา มุ่งฝึกอบรมให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา ฐานะและสภาพของบุคคล โดยถือว่าการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อผู้เรียนได้พัฒนาเชาวน์ปัญญามีความรู้ทักษะ ตาม ศักยภาพของตน โรงเรียนมุ่งที่จะสนองความต้องการของผู้เรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ยึดมั่นในศาสนา ตามแนววิถีพุทธ

 
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
  1. เพื่อช่วยเหลือราชการ ในด้านการศึกษา
  2. เพื่อสงเคราะห์เยาวชนให้มีที่เรียน
  3. เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม ยึดมั่นในศาสนา
  4. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้นำสังคมได้
  5. เพื่ออนุวัตร ตามจารีตประเพณีโบราณ  วัดเป็นสถาบันการศึกษา มิใช่เป็นเพียงสถานที่บำเพ็ญบุญ และให้ทานเท่านั้น

วิสัยทัศน์โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมยึดมั่นในหลักศาสนามีทักษะวิชาการและกระบวนการคิดเป็นเลิศ ก้าวทันสังคมโลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข เป็นสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารสู่มืออาชีพ ครูมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สูง มีจรรยาบรรณและมั่นคงในวิชาชีพอย่างแท้จริง

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้มีคุณธรรมนำวิชาการ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและสถานศึกษา ให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


จำนวนผู้อ่าน 4,746 คน โพสเมื่อ 2021-01-25 13:28:16