หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: ผู้บริหารโรงเรียน
พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์,ดร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระครูปลัดเดช ทรงจิตร
รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียนบรรพชิต


พระครูวินัยธรชัชวาล ไชยวัง
รองผู้อำนวยการด้านงบประมาณ


พระครูสุตกัลยาณกิจ
รองผู้อำนวยการด้านบุคคล

นายนภดล ยุกตะบุตร
รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียนคฤหัสถ์


นายอาทิตย์ หน่อคำมา
รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานทั่วไป


นางฐิติกัญญ์ ธัญญาจุฑารัตน์
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ