หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: ผู้บริหารโรงเรียน
พระเทพสิงหวราจารย์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระครูปลัดเดช ทรงจิตร
รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียนบรรพชิต


พระครูวินัยธรชัชวาล ไชยวัง
รองผู้อำนวยการด้านงบประมาณ


พระมหาจำลอง พรมเสน
รองผู้อำนวยการด้านบุคคล


นายสังวร ฟองคำ
รองผู้อำนวยการด้านงบประมาณ

นางนงลักษณ์ มะลิปะทิน
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ


นายอาทิตย์ หน่อคำมา
รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานทั่วไป


นายราชัน ดวงศิริ
รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียนคฤหัสถ์