หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: กลุ่มสาระภาษาไทย




นายกฤษณะภัค ทายะนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้




พระครูธีรกิจจารักษ์
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นายคำแสน กันทะโน
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นายสุภาพ บุญเรือง
ครูสอน/ครูประจำชั้น