หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พระมหาธนกฤต สิงห์มี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
พระมหาอำนวย สินชัย
ครูสอน/ครูประจำชั้น
นายดำรง เข็มเพชร
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นายสุภาพ สุดแสงตา
ครูสอน


นายวุฒิชัย วิชัยศรี
ครูสอน