หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พระมหาธนกฤต สิงห์มี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
พระมหาอำนวย สินชัย
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นายสุภาพ สุดแสงตา
ครูสอน
นายวุฒิชัย วิชัยศรี
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นายปริญญา ยอดคำปา
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นายอนุชา ตาฟูย้อย
ครูสอน/ครูประจำชั้น