หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

หน้า :: 1 2 3 4 5 6
อบรมวิธีป้องกันไข้เลือดออกจากยุงลาย
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 สาธารณสุขเชียงใหม่เปิดอบรมวิธีป้องกันไข้เลือดออกจากยุงลายให้แก่ นักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา เพื่อนำไปพัฒนา และหาทางแก้ไขให้ปลอดจากยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และการเสียชีวิต ณ ห้องประชุมพระราชสิงหวรมุนี
[มี 1 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,12:44:55

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
ทางโรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้จัดอบรมการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยมีพระราชสิงหวรมุนี ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ โรงเรียนธรรมราชศึกษาเป็นองค์ประธานและกล่าวอบรม ให้โอวาทแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสม และได้รับทราบข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้ามาเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้
[มี 1 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,11:26:20

จัดนิทรรศการและแสดงนวัตกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ฝ่ายอนามัยโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการและแสดงนวัตกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเผยแพร่ต่อคณะครูและนักเรียน และให้ความรู้การป้องกันไข้เลือดออก พร้อมทั้งมีกิจกรรมตอบปัญหาชิงของรางวัล
[มี 1 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,11:23:46

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[มี 3 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,11:18:22

รางวัลสำหรับผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ อาจารย์อาทิย์ หน่อคำมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
[มี 0 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,11:16:52

การประชุมเตรียมความพร้อม มอบหมายภาระงานก่อนเปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทำการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 และมอบหมายหน้าที่และภาระงานของแต่ละฝ่าย
[มี 1 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,11:11:48