หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

หน้า :: 1 2 3 4 5 6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนธรรมราชศึกษาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2556 ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบและเข้าใจตรงกัน เสริมการมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและการจัดการศึกษา ของโรงเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
[มี 3 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,11:05:14

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ทางโรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้จัดการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยมีพระครูปริญัติกิจจาภิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษาเป็นองค์ประธานและกล่าวอบรม ให้โอวาทแก่นักเรียน รวมทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุกฝ่าย เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและได้รับทราบข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้ามาเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้
[มี 1 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,10:57:57

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา
โรงเรียนธรรมราชศึกษาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น ในวันที่ 21เมษายน 2557เพื่อชี้แจงนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และการเตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษาถัดไป เสริมการมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
[มี 1 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,10:54:17

การพัฒนาคุณภาพครูกลุ่มโรงเรียนการกุศลภาคเหนือ ด้วยหลักสูตรพุ
เมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2557 กลุ่มโรงเรียนการกุศลภาคเหนือได้จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพครูด้วยหลักพุทธธรรมโดยนำเอาหลักธรรมมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้รู้จักลด- ละ-เลิกสิ่งชั่วร้าย จนเกิดความปลอดภัย นำความสงบเย็นมาสู่ชีวิต เป็นแบอย่างที่ดีและถ่ายทอดสู่นักเรียนต่อไป
[มี 1 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,10:51:18

โครงการค่ายปฏิบัติธรรม ธรรมะ ชำระใจ
[มี 9 รูป]
โพสเมื่อ:08/08/2556,10:34:23

กิจกรรมวันไหว้ครู
วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย
[มี 20 รูป]
โพสเมื่อ:27/07/2556,10:57:04