ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนธรรมราชศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On-Site ) ของโรงเรียนธรรมราชศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๔

ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ให้นักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม โดยสลับกลุ่มมาเรียนในชั้นเรียนปกติ(On-Site)และเรียน
ออนไลน์ (ON-Line)อยู่ที่บ้าน ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
-กลุ่มที่ ๑ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มาเรียนปกติ(On-Site) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่ม ๒ เรียนออนไลน์)


-กลุ่มที่ ๒ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
มาเรียนปกติ(On-Site) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕(กลุ่ม ๑ เรียนออนไลน์)
--------------------------------------
ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

last update 15 ม.ค. 2565 , 11:24