ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนธรรมราชศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ( On-site) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนธรรมราชศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ( On-site) ของโรงเรียนธรรมราชศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ตามประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

-----------------------------------------------------------------
          อ้างถึง ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบการขออนุญาตใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ( On-site) ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามละเอียดแจ้งแล้วนั้น
          โรงเรียนธรรมราชศึกษา ขอแจ้งการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยกําหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้นจะจัดเป็นการเรียน การสอนแบบ On-site สลับกับการเรียนการสอนแบบ One-line ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถดู รายละเอียดได้ที่ www.dmr.ac.th หรือ Facebook : www.facebook.com/dmrchiangmai2021

หมายเหตุ
๑) ตารางเรียนในชั้นเรียน(On-site) จะสลับการเรียนแบบออนไลน์ (On-line) ระหว่างนักเรียน กลุ่มที่ ๑ คือ ชั้น ม.๓, ม.๔, ม.๕, ม.๖ กับนักเรียน กลุ่มที่ ๒ ชั้น ม.๑, ม.๒, ม.๓, ม.๖ ตามตารางที่ กําหนด
๒) ระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่บ้านหรือมาเรียนที่โรงเรียน ขอให้ดูแลตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุขและคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหัดเชียงใหม่ตลอดปฏิบัติตามมาตรการ ของโรงเรียนธรรมราชศึกษา อย่างเคร่งครัด

last update 30 ธ.ค. 2564 , 14:31