ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน!!!ประกาศโรงเรียนธรรมราชศึกษา เรื่อง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line ของโรงเรียนธรรมราชศึกษา ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๐ ธันวา

๑) ยกเลิกประกาศโรงเรียนธรรมราชศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On - Site ) ของ โรงเรียนธรรมราชศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๔ ตามประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ปกครองและ นักเรียนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dmr.ac.thหรือทางแฟนเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
หมายเหตุ
๑) กําหนดการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศหรือ คําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียน จะประกาศให้ทราบโดยเร็ว
๒) ระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่บ้าน ขอให้ดูแลตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด
๓) ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน ให้ปฏิบัติตาม ประกาศโรงเรียนธรรมราชศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติและวิธีดําเนินการตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID - 19 ) อย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

last update 3 ม.ค. 2565 , 10:34