ผู้บริหารโรงเรียน


พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ ดร.
ผู้อำนวยการ

พระครูปลัดเดช ทรงจิตร
รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียนบรรพชิต

พระครูวินัยธรชัชวาล ไชยวัง
รองผู้อำนวยการด้านงบประมาณ

นายเฉลิม พรมมา
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

นายอาทิตย์ หน่อคำมา
รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียนคฤหัสถ์

นายพงษ์ศักดิ์ ตาคำเที่ยง
รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานทั่วไป

นางสาวเพลินพิศ กองเงิน
รองผู้อำนวยการด้านบุคคล

การจัดการเรียนการสอน

  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
  3. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
  4. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน

บุคลากรโรงเรียนธรรมราชศึกษา


พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
นักการภารโรง-แม่บ้าน