กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวกาญจนา ตุ้ยวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูสอน/ครูประจำชั้น

นายอาทิตย์ หน่อคำมา
รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียนคฤหัสถ์

ครูสอน

นายราชัน ดวงศิริ
ครูสอน/ครูประจำชั้น

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ครูสอน

นายพงษ์ศักดิ์ ตาคำเที่ยง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ครูสอน

นายจรัล ประพฤติ
งานทะเบียน

ครูสอน

นางสาวกานต์ธิดา ลิ้นฤาษี
ครูสอน

นางสาวชฎาพร ไชยแก้ว
ครูสอน/ครูประจำชั้น

นางสาวชนิตา พระวิสัตย์
ครูสอน/ครูประจำชั้น

นางสาวดวงกมล วุฒิยากร
ครูสอน/ครูประจำชั้น

การจัดการเรียนการสอน

  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
  3. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
  4. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน

บุคลากรโรงเรียนธรรมราชศึกษา


พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
นักการภารโรง-แม่บ้าน