กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นางสาววรนุช ฟองมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

งานวัดประเมินผล มัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูสอน/ครูประจำชั้น

นายเฉลิม พรมมา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ครูสอน

นางสาวชนัญญา ศรีวิลัย
ครูสอน/ครูประจำชั้น

งานเลขานุการฝ่ายวิชาการ/ครูสอน

นางสาวธรรมธิดา ส่งต่าย
ครูสอน/ครูประจำชั้น

นายอภิชิต ริยะนา
ครูสอน/ครูประจำชั้น

นางสาวมยุรี อินต๊ะฟู
ครูสอน/ครูประจำชั้น

การจัดการเรียนการสอน

  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
  3. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
  4. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน

บุคลากรโรงเรียนธรรมราชศึกษา


พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
นักการภารโรง-แม่บ้าน